Všeobecné podmínky členství a principy Věrnostního programu Vinařství Starý vrch

Princip Věrnostního programu

Tyto Všeobecné podmínky členství a principy Věrnostního programu Vinařství Starý vrch (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky účasti ve Věrnostním programu Vinařství Starý vrch (dále jen „Věrnostní program“) provozovaném obchodní společností ESOX, spol. s r. o., se sídlem Libušina třída 23, 623 00 Brno, IČ: 005 58 010, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143 (dále jen „Poskytovatel“). Věrnostní program je určen zákazníkům provozovny Poskytovatele, Vinařství Starý vrch (dále jen „Vinařství Starý vrch“). Člen Věrnostního programu je při nákupech ve Vinařství Starý vrch oprávněn využívat benefitů, jež plynou z jeho členství ve Věrnostním programu.

Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně vyplní a odevzdá přihlášku do Věrnostního programu. Z Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká v okamžiku převzetí řádně vyplněné Přihlášky do věrnostního programu Vinařstvím Starý vrch. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství rozhoduje s konečnou platností Poskytovatel. Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů členů Věrnostního programu, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Poskytovatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v Přihlášce nebo sdělenýchčlenem Věrnostního programu při změně údajů.

Pravidla a podmínky Věrnostního programu

A, Typy členství

Zákazník má při obchodním styku s Vinařstvím Starý vrch nárok na tři základní typy členství – Bronzové, Stříbrné a Zlaté. Ke každému typu členství se vztahuje Věrnostní karta, která zákazníka opravňuje k čerpání benefitů, plynoucích z jeho členství ve Věrnostním programu. Typ členství se odvíjí od množství nakoupeného vína (v lahvích o objemu 0,75 l).

B, Používání karty

Věrnostní karta je vydána po odevzdání řádně a pravdivě vyplněné Přihlášky, a slouží k identifikaci zákazníka v rámci Věrnostního programu. Kartu lze využít při nákupu vína, či dalších produktů a služeb v sortimentu Vinařství Starý vrch. Klient se v rámci obchodního styku s Vinařstvím Starý vrch identifikuje buď fyzickým provedením Věrnostní karty, nebo zákaznickým číslem, uvedeným na Věrnostní kartě v případě realizace telefonické či elektronické objednávky. Na základě identifikace budou zákazníkovi přiznány benefity, plynoucí z jeho členství ve Věrnostním programu.

C, Odměny a jejich čerpání

V závislosti na typu členství ve Věrnostním programu je zákazník oprávněn čerpat níže uvedené benefity. Při splnění podmínek pro zařazení do jiného typu členství je zákazníkovi automaticky vystavena a zaslána nová Věrnostní karta, potvrzující změnu členství.

Bronzové členství
 • – Podmínka vzniku:
  jednorázový nákup 6 lahví vína z produkce Vinařství Starý vrch. Benefity: Sleva 5 % z maloobchodních cen na nákup vína z produkce Vinařství Starý vrch;
 • doprava zdarma v rámci ČR při objednávce nad 24 lahví (25 lahví+);
 • sleva 5 % z maloobchodních cen na degustace a další akce v prostorách Vinařství Starý vrch.
Stříbrné členství
 • Podmínka vzniku:
  celkový objem nákupu 50 lahví vína z produkce Vinařství Starý vrch. Benefity: Sleva 15 % z maloobchodních cen na nákup vína z produkce Vinařství Starý vrch;
 • doprava zdarma v rámci ČR při objednávce nad 12 lahví (13 lahví+);
 • sleva 10 % z maloobchodních cen na degustace a další akce v prostorách Vinařství Starý vrch.
Zlaté členství
 • Podmínka vzniku:
  celkový objem nákupu 150 lahví vína z produkce Vinařství Starý vrch. Benefity: Sleva 20 % z maloobchodních cen na nákup vína z produkce Vinařství Starý vrch;
 • doprava zdarma v rámci ČR;
 • individuální ceník na degustace a další akce v prostorách Vinařství Starý vrch.

 

*Pozn.: Slevy nelze sčítat a kombinovat.

 

D, Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se typu členství musí být uplatněny při nákupu formou doložení nákupu příslušného objemu vína (prostřednictvím daňového dokladu, faktury apod.). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vinařství Starý vrch neručí za doručení jakýchkoliv zásilek členům Věrnostního programu zprostředkovatelem pro doručení. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností Poskytovatel.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zavoláním na telefonní číslo +420 773 801 806 nebo elektronickým zasláním písemné žádosti o ukončení členství na info@stary-vrch.cz. Členství zaniká okamžikem převzetí žádosti o ukončení členství Vinařstvím Starý vrch. Vinařství Starý vrch je oprávněno pozastavit členství tomučlenovi, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek, a to až do doby konečného rozhodnutí o případném zrušení členství. Vinařství Starý vrch si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud Věrnostní karta nebyla použita déle než 12 měsíců. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou podmínkou členství ve Věrnostním programu. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Posyktovatele (URL) www.stary-vrch.cz.

Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu

Poskytovatel si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv ukončit. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.stary-vrch.cz. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, se má za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití Věrnostní karty při dalším obchodním styku s Vinařstvím Starý vrch.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu jsou platné a účinné od 15. dubna 2019.

 

V Hustopečích, dne 15 dubna 2019.